کد جلوگیری از کپی محتوا و متن وبلاگ و سایت

کد جلوگیری از کپی مطالب برای وبلاگ کد جلوگیری از کپی محتوا و متن کد جلوگیری از انتخاب متن
کد جلوگیری از کپی محتوا و متن وبلاگ و سایت

 

 

اگر می خواهید از مجتوا و عکس های وبلاگ یا سایت شما کپی نشود. کافی است از کد جلوگیری از کپی محتوا و متن در قالب استفاده کنید.
با ابزار زیر کپی از محتوای شما غیر ممکن خواهد شد.

حتما ببنید مفید است: ابزار وبلاگ کد برای وبلاگ کد و ابزار وبلاگ و سایت

شما چی فکر می کنید؟

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Advertising